×

REGULAMIN

 

 

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady zawierania umów, warunki i sposób sprzedaży, prowadzonej przez ZIKARTO PROJEKT Tomasz Charchuła ul. Kordeckiego 66u2 04-355 Warszawa za pośrednictwem strony internetowej meble-sklepowe.eu – zwanym dalej „SKLEPEM ”.

 

SKLEP nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej na odległość za pośrednictwem dostawców – kurierów .

 

SPIS TREŚCI

 

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawca

§ 3 Postanowienia ogólne

§ 4 Wymogi techniczne

§ 5 Zakupy w Sklepie

§ 6 Płatności

§ 7 Realizacja zamówienia

§ 8 odstąpienie od umowy sprzedazy

§ 9 Reklamacje

§ 10. Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 11 Dane osobowe

§ 12 Zastrzeżenia

 

 

§ 1 DEFINICJE

 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Klient hurtowy – przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca na podstawie odrębnych przepisów zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, posiadający numer NIP.

Kupujący – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklepoznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep, dzaiłajacy w domenie meble-sklepowe.eu.

Sprzedawca – ZIKARTO PROJEKT Tomasz Charchuła ul. Kordeckiego 66u2 04-355 Warszawa NIP 613 103 74 55

 

 

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCA

 

Adres pocztowy:

ZIKARTO PROJEKT ul. Kordeckiego 66u2 04-355 Warszawa

Adres e-mail:

biuro@meble-sklepowe.eu

 

Telefon:

+48 505 010 460

 

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Wszystkie prawa do Sklepu, w tym prawa autorskie, prawa własnosci intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony Sklepu internetowego, a także do formularzy, zdjęć, filmów, wzorców, logotypów ( z wyjatkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na internetowej stronie Sklepu w celach prezentacji towarów, gdzie prawa autorskie należą do podmiotów trzecich ) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może się odbywac wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby korzystanie ze Sklepu było mozliwe z użyciem wszelkich popularnych przegladarek internetowych, systemów operwcyjnych oraz typów połączeń.

Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z pozyskaniem danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosowac właściwe środki techniczne, które wyeliminują te zagrożenia ( Kupujacy powinni na swoich urządzeniach stosować programy antywirusowe oraz chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet )

Minimalne wymagania pozwalające na korzystanie ze Sklepu to co najmniej Internet Expolrer 11, Chrome 39, Opera 26, FireFox 34 lub wyższe, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. Łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania ze Sklepu zapisywane są na serwer Sklepu na dysku twardym. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w swojej przegladarce internetowej, może to jednak spowodować utrudnienia lub uniemozlliwić korzystanie ze Sklepu.

Każdy Kupujący w celu złożenia zamówienia musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

 

§ 4 WYMOGI TECHNICZNE

 

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

-Urządzenie z dostępem do Internetu

-Minimalne wymagania pozwalające na korzystanie ze Sklepu to co najmniej Internet Expolrer 11, Chrome 39, Opera 26, FireFox 34 lub wyższe, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. Łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

-Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 5 ZAKUPY W SKLEPIE

 

Kupujący może sprawdzać ceny poszczególnych towarów na stronie meble-sklepowe.eu. Całkowita wartość zamówienia składa się z ceny za towary brutto oraz z kosztów dostawy ewentualnie montazu, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie.

- Kupujący powinien wybrać z dostenych w Sklepie – sposób dostawy towaru oraz metode płatności.

- Podać dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawca.

Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 

 

 

§ 6 PŁATNOŚCI

 

Za złożone zamówienie Kupujący może zapłacić, w zależności od wyboru metody płatności :

- w przypadku odbioru osobistego ( termin należy to uzgodnić ze Sprzedawcą ) gotówką

- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Przed realizacją zamówienia pobieramy 40 % zaliczki ( towary wykonywane są na zamówienie Kupującego ) przy dostawie Kupujący jest zobowiązany uiścić pozostałą część wartości zamówienia, zwykle 60 %. W przypadku montażu – faktura za montaż moze być wystawiona po wykonaniu usługi.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawce. Kupujący ma prawo wycofać swoja akceptacje.

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, ze w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia ta metoda jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

 

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

Sklep meble-sklepowe.eu firmy ZIKARTO PROJEKT nie prowadzi sprzedży detalicznej pojedynczych mebli i akcesoriów. Realizujemy kompleksowo wyposażenie meblowe salonów sprzedaży a także miejsc uzyteczności publicznej. W przypadku chęci zakupu pojedynczego meble lub akcesoriów prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po wpłaceniu całości bądź 40% wartości zamówienia, po jego zaksięgowaniu.

W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o rożnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie ustalonym indywidualnie.

Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

-Rzeczpospolita Polska,

a inne Państwa Unii Europejskiej.

- Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy po uprzednim uzgodnieniu tego zs Sprzedającym. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru w umówionym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko za zgoda Sprzedawcy, jedanak tylko w wypadku nie rozpoczęcia jeszcze realizacji przez Sprzedawcę, ponieważ meble wykonywane są na indywidualne zamówienie.

 

§ 9 REKLAMACJE

 

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym gwarancji, o ile gwarancja na dany towar została udzielona.

Korzystając z gwarancji Kupujący może na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

- domagać się obniżenia ceny

- żądać usunięcia wady

 

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na adres ul. Kordeckiego 66u2 04-355 Warszawa lub inny wskazany przez Sprzedawcę.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

§ 10. SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, ten może może skorzystać m.in. z:

- mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediacje. Postępowanie jest zwyczajowo bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje sie na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

- pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sadu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sadem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

- bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

- internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W przypadku nie rozwiązania sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na drodze polubownej i konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na położenie siedziby Sprzedawcy

 

§ 11 DANE OSOBOWE

 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane sa na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawce zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. Składane w Sklepie zamówienie każdorazowo stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się wyłącznie do umów zawieranych z Przedsiębiorcami, a więc podmiotami, które w zakresie swojego przedsiębiorstwa, zajmują się profesjonalnie obrotem towarami.

 

 

 

 

REGULAMIN KONTA

 

Regulamin konta w sklepie meble-sklepowe.eu

 

SPIS TRESCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawca

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

 

Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) uregulowana w niniejszym regulaminie, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklepoznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep, dzaiłajacy w domenie meble-sklepowe.eu

Sprzedawca – ZIKARTO PROJEKT Tomasz Charchuła ul. Kordeckiego 66u2 04-355 Warszawa NIP 613 103 74 55

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCA

 

Adres pocztowy:

ZIKARTO PROJEKT ul. Kordeckiego 66 u 2 04-355 Warszawa

Adres e-mail:

biuro@meble-sklepowe.eu

 

Telefon:

+48 505 010 460

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

-Urządzenie z dostępem do Internetu

-Minimalne wymagania pozwalające na korzystanie ze Sklepu to co najmniej Internet Expolrer 11, Chrome 39, Opera 26, FireFox 34 lub wyższe, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. Łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

-Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 KONTO

 

Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawca umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoja rezygnacje do Sprzedawcy na adres podany w §2 – biuro@meble-sklepowe.eu czego skutkiem będzie niezwłoczne usuniecie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

§ 5 REKLAMACJE

 

Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawce nastąpi w terminie do 14 dni. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres podany w §2 – biuro@meble-sklepowe.eu

 

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, ten może może skorzystać m.in. z:

- mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediacje. Postępowanie jest zwyczajowo bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje sie na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

- pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sadu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sadem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

- bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

- internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W przypadku nie rozwiązania sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na drodze polubownej i konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na położenie siedziby Sprzedawcy

 

§ 6 DANE OSOBOWE

 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawce zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 

§ 7 ZASTRZEZENIA

 

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

- konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

- poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

- zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

 

Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

 

W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawce poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@meble-sklepowe.eu, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwila wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, ze akceptuje ja, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sadem właściwym będzie sad właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 

 

 

 

REGULAMIN NEWSLETTERA SKLEPU meble-sklepowe.eu

 

§ 1 DEFINICJE

 

Newsletter – świadczona drogą elektroniczną nieodpłatna usługa, dzięki której Klient - Usługobiorca może otrzymywać od Sprzedawcy -Usługodawcy droga elektroniczna wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawce pod adresem meble-sklepowe.eu

Uslugodawca – ZIKARTO PROJEKT ul. Augustyna Kordeckiego 66 u 2 04-355 Warszawa tel. 505 010 460 biuro@meble-sklepowe.eu

Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 

§ 2 Newsletter

 

Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarka internetowa w najnowszej wersji, obsługująca JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorce w momencie zapisywania się do Newslettera.

Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: biuro@meble-sklepowe.eu

Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z zadaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

§ 3 Reklamacje

 

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail biuro@meble-sklepowe.eu

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 4 Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorce podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.

Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawce zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowana modernizacja usługi Newsletter lub zmiana przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, ze akceptuje je.

W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informacje o tym na adres e-mail Usługodawcy: biuro@fmeble-sklepowe.eu co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwila wejścia w życie planowanych zmian.

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorce treści o charakterze bezprawnym.

 

 


Regulamin sklepu jest ważny od 25.12.2014

Uwaga! Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.